Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Statut Stowarzyszenia Pamięci, Historii, Tradycji, Kultury i Rozwoju

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pamięci, Historii, Tradycji, Kultury i Rozwoju. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się nazwą skrótową o brzmieniu SPHTKiR.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest mijscowość Utniki.
 5. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz teren innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu uchwalonego dnia 20 stycznia 2016 roku.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu i celach.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 9. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia oddziałów, kół i sekcji jak również oddziałów samodzielnych.
 10. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i okrągłej z nazwą i adresem kontaktowym.
 11. Stowarzyszenie ma prawo używania własnego logo oraz znaku graficznego.
 12. Stowarzyszenie używa sztandar zarządu głównego, jak również osobne oddziały, sekcje i oddzielne koła mogą używać własnych sztandarów, proporców czy chorągwi.
 13. Oddziały, Koła i Sekcje posiadają własne pieczęci podłużne i okrągłe.
 14. Zarząd główny do celów statutowych ma prawo używania mundurów historycznych oraz innych strojów minionych wieków.

 

ROZDZIAŁ II

a) Cele i zadania Stowarzyszenia – tzw. misja Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest troska o pamięć historyczną Polski, Niemiec, Austrii, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier, Czech, Słowacji i innych państw oraz dbanie o kulturę i tradycję tych państw, troska o cmentarze czynne i nieczynne – zniszczone, opustoszałe i zapomniane.
 2. Troska o zabytki – ochrona, renowacja i zabezpieczanie zabytków zarówno tych wpisanych do Rejestru Zabytków, jak i niezarejestrowanych.
 3. Troska o nagrobki, mogiły i cmentarze wojenne.
 4. Troska o nieoznaczone i zapomniane mogiły rozmieszczone na terenie Polski i innych państw.
 5. Przywracanie pamięci dawnych ziem polskich poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Troska o przyrodę i ochronę środowiska naturalnego.
 7. Łagodzenie konfliktów i mediacje.
 8. Troska o zwierzęta, przyrodę, rośliny zielarskie, promowanie medycyny naturalnej.
 9. Troska o osoby chore i uzależnione – readaptacja.
 10. Propagowanie i organizacja wymiany międzykulturowej.
 11. Organizacja imprez kulturalnych.
 12. Badania, analiza i rozwiązywanie problemów związanych z celami statutowymi.
 13. Ochrona zdrowia, rehabilitacja pourazowa, promowanie zdrowej i ekologicznej żywności oraz medycyny naturalnej poprzez prace w tym celu.
 14. Troska o kombatantów indywidualnych i zrzeszonych w związakach, stowarzyszeniach i odrębnych towarzystwach z różnych ugrupowań.
 15. Nagradzanie za zasługi na szczeblach aktywności patriotycznej, historycznej i kulturalnej.
 16. Promowanie postaw szlachetnych oraz patriotycznych.

b) Sposoby realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

 1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju osobistego i kulturalnego, historycznego, przyrodniczo – środowiskowego, muzycznego i artystycznego oraz innych dziedzin i nauk poprzez: organizację izb pamięci, wystaw, koncertów, prelekcji, wykładów, wieczorów pamięci, zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
 2. Wpieranie finansowe i pozafinansowe osób w trudnej sytuacji życiowej, chorych a także osób bezradnych, starszych, samotnych jak również troska o kombatantów i osoby represjonowane.
 3. Tworzenie ośrodków dla osób starszych z Polski i zagranicy
 4. Organizacja bibliotek.
 5. Organizacja wykładów, szkoleń, prelekcji naukowych, religijnych i rozwoju duchowego
 6. Organizacja warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych i aktywizacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
 7. Wydawanie książek, broszur i czasopism związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 8. Wspieranie finansowe i pozafinansowe osób w trudnej sytuacji życiowej jak również własnych członków.
 9. Zakładanie klubów seniora, chórów, kół artystycznych i domów opieki.
 10. Organizacja warsztatów, wykładów, prelekcji na temat rozwoju duchowego i religijnego.
 11. Nagradzanie poprzez zatwierdzone przez zarząd nagrody i odznaczenia za zasługi na rzecz Ojczyzny , kultury i historii a takze postaw krzewienia tradycji oraz szacunku międzyludzkiego.
 12. Troska i renowacja cmentarzy wojennych i wyznaniowych, zwłaszcze te zapomniane, nieczynne, z różnych okresów historycznych.
 13. Organizacja kwest i zbiórek publicznych na cele statutowe Stowarzyszenia lub poszczególne podmioty typu. renowacja cmentarzy, ochrona zwierząt.
 14. Organizacja szkolnych kół jak i kół stowarzyszenia na terenie kraju i poza granicami z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 15. Zachęcanie dzieci , młodzieży oraz społeczności lokalnych poprzez rozmowy, nagrody, konkursy, prace społeczne wynikające z naszego statutu.
 16. Tworzenie grup rekonstrukcji historycznej,celem zachowania pamięci tych wydarzeń zapomnianych z kart historii.
 17. Tworzenie materialnych podstaw i możliwości realizacji celów statutowych Bractwa, zwłaszcza gromadzenie środków finansowych.

 

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych
  b) wspierających
  c) honorowych
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która złoży deklarację członkowską na piśmie po wcześniejszym poświadczeniu (wprowadzeniu) przez dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi przyjmowani są przez walne zgromadzenie na wniosek 2 – 5 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkom zwyczajnym przysługuje:
  a) bierne i czynne prawo wyborcze
  b) prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych.
  c) korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  d) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
  e) prawo do korzystania z materiałów – księgozbioru Stowarzyszenia po uzgodnieniu z Zarządem.
  f) prawo zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz
 7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  c) opłacania składek członkowskich.
 8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział jako głos doradczy. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 9. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadaklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
 10. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 11. Członkowsto każdego rodzaju ustępuje wskutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia
  b) skreślenia z listy
  c) wykluczenia
  d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
 12. Uchwałę o skreśleniu z listy członków oraz wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 13. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd Stowarzyszenia
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Władze wybierane są na czas nieokreślony aż do odwołania.
 3. Wybór władz dokonuje się poprzez uchwałę walnego zebrania minimum połową głosów członków obecnych na zebraniu. Wybór jest jawny.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Zarząd zwołuje raz w roku, jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
  b) uchwalanie zmian statutu
  c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

 

Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia ustala plan pracy i działań Stowarzyszenia.
 2. W przypadku gdy skład władz zmniejszy się, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu.
 3. Walne Zebranie poprzez wybór deleguje Zarząd do reprezentowania Stowarzyszenia publicznie, zawierania umów oraz do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, a także do podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia. Uprawnienia posiada każdy członek Zarządu samodzielnie lub wspólnie.
 4. Delegowany przez Walne Zebranie tj. wybrany Zarząd organizuje plan i prace statutowe Stowarzyszenia. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia.
 5. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i wiceprezesa.
 6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 7. Zarząd ponadto:
  a) ustala wysokość składek członkowskich
  b) przyjmuje i wykucza członków Stowarzyszenia
  c) zwołuje Walne Zebranie
  d) zarządza majątkiem Stowarzyszenia
  e) realizuje uchwały Walnego Zebrania

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, w tym przewodniczącego i członka wybranych na pierwszym posiedzenie Walnego Zebraniach
 3. Posiedzenie Komisji odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działań Stowarzyszenia
  b) oceny pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansu
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków oraz ocena działalności Stowarzyszenia
  d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków w razie bezczynności.
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i gospodarka finansowa

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie
  b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i od sponsorów
  c) subwencje, dotacje, udziały, lokaty
  d) dochody z własnej działalności
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
 4. Dochód przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia.
 5. Za pracę w Stowarzyszeniu i projekty członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z dokonanych prac i zrealizowanych projektów zgodnie z przepisami obowiązującymi.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 liczby członków uprawnienionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności minimum 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

STATUT  POLSKIEGO  CZARNEGO  KRZYŻA
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD CMENTARZAMI WOJENNYMI

ROZDZIAŁ  I    ” POSTANOWIENIA OGÓLNE ”

 

 1. Polski Czarny Krzyż Towarzystwo Opieki nad Cmentarzami Wojennymi , zwany dalej organizacją społeczną , jest kontynuatorem tradycji Polskiego Żałobnego Krzyża – Towarzystwa opieki nad grobami bohaterów założonego w Polsce po odzyskaniu Niepodległości, oraz kontynuuje tradycje późniejszego Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi.
 2. Organizacja Społeczna Polskiego Czarnego Krzyża Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi, realizuje założenia Konwencji Genewskiej oraz pomaga Państwu Polskiemu w trosce o Cmentarze Wojenne bez względu na narodowości i wyznania poległych spoczywających na nich. A także zadania edukacyjne w celu zachowania pamięci.
 3. Organizacja w swojej działalności statutowej jest niezależna od organów administracji państwowej, samorządowej, wyznaniowej czy politycznej.
 4. Organizacja może posługiwać się skrótem PczK
 5. Organizacja zrzesza obywateli polskich nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.
 6. Siedzibą organizacji jest Rzeczpospolita Polska.
 7. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska , Europa, Kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz inne Kraje , bez względu na kontynenty z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 8. Organizacja jest powołana na czas nieograniczony .Posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U.z 2001, Nr.79, poz.855 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu uchwalonego 12.10.2018
 9. Organizacja może  tworzyć oraz przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji .
 10. Organizacja posiada osobowość prawną.
 11. Organizacja może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe, w kraju oraz poza granicami z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 12. Organizacja może tworzyć agendy, biura , placówki badawcze, naukowe i szkoleniowe oraz inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środku publicznego informowania.
 13. Organizacja posiada pieczęć podłużną i okrągłą , sztandar, flagi, własne logo oraz znak organziacji.
 14. Nazwa organizacji jest zastrzeżona , a jej używanie podlega pozwolenia zarządu.
 15. Organizacja posiada nagrody oraz odznaczenia wedle zatwierdzonych wzorów.
 16. Organizacja pomaga Wojewodom i samorządom lokoalnym w trosce o cmentarze wojenne i miejsca pamięci.
 17. Organizacja może prowadzić działalność statutową oraz zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

ROZDZIAŁ II   ”  CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ ”                   

 1. Celem Polskiego Czarnego Krzyża Towarzystwa Opieki nad cmentarzami wojennymi, jest troska o cmentarze wojenne i miejsca pamięci historycznej bez względu na narodowości i wyznania, z uwzględnieniem tych opuszczonych, pominiętych i najbardziej zapomnianych.
 2. Zadaniem Organizacji w szczególności jest :
  Troska o interesy dbających o cmentarze wojenne, reprezentowanie ich przed organami państwowymi, instytucjami, samorządami i innymi organizacjami.
 3. Integracja osób zatroskanych o cmentarze wojenne. Uświadamianie oraz edukacja.
 4. Ochrona prawna miejsc pamięci i cmentarzy.
 5. Realizacja zadań odbywa się poprzez remonty cmentarzy wojennych.
 6. Ustawianie tablic informacyjnych oraz katalogowanie obiektów.
 7. Prowadzenie spisów obiektów zapomnianych a nadal istniejących w pamięci lokalnych mieszkańców.
 8. Opracowywanie folderów, biuletynów, czasopism, broszur i wydawanie książek o tematyce cmentarzy wojennych.
 9. Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach, uczelniach, placówkach oświatowych i religijnych.
 10. Organizacja konferencji naukowych i debat tematycznych oraz uroczystości patriotycznych poświęconych tematyce cmentarzy i historii o charakterze krajowym i międzynarodowym w kraju oraz poza granicami w poszanowaniem tamtejszego prawa.
 11. Współdziałanie z jednostkami administracji Państwowej w tym Ministerstwami i ich podmiotami, w celu ochrony i troski o cmentarze oraz inne obiekty., a także w celach ewidencyjnych, edukacyjnych oraz wspólnej realizacji zadań publicznych.

ROZDZIAŁ III   ” PRAWA I OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW ORGANIZACJI ” 

 1. Członkami Organizacji mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 1. Organizacja Posiada członków :
  zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 1. Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna która złoży deklarację członkowską na piśmie po wcześniejszym wprowadzenie przez dwóch członków.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna która deklaruje pomoc finansową, merytoryczną bądź prawną w realizacji celów statutowych. Osoba taka składa podanie o członkostwo.
 3. Członkiem honorowym, może być osoba fizyczna która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój organizacji.Członkowie honorowi przyjmowani są przez walne zgromadzenie na wniosek 2-5 członków organizacji.
 4. Członkom zwyczajnym przysługuje:
  a) bierne i czynne prawo wyborcze
  b) prawo zwracania się do władz organizacji w sprawach osobistych i społecznych.
  c) korzystanie z dorobku i form działalności Organizacja.
  d) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach.
  e) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
  a) brać udział w działalności organizacji
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz organizacji
  c) opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowie Wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego , mogą jednak brać udział jako głos doradczy. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 7. Członkowie wspierający mają prawo wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu  oraz uchwał organizacji.
 8. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich
 9. Ze składek członkowskich może być zwolniony każdy po uprzednim zatwierdzeniu przez zarząd.
 10. Członkostwo każdego rodzaju ustępuje wskutek :
  a) dobrowolnego wystąpienia
  b) skreślenia z listy
  c) wykluczenia
  d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
 11. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków podejmuje zarząd organzacji.
 12. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do zarządu w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez zarząd.

ROZDZIAŁ  IV  ”  WŁADZE ORGANIZACJI ”

 1. Władzami Organziacji są :
  a) Walne zebranie członków
  b) Zarząd organizacji
  c)Komisja Rewizyjna
 2. Władze wybierane są na czas nieokreślony aż do odwołania.
 3. Wybór władz dokonuje się poprzez uchwałę walnego zebrania członków minimum połową głosów obecnych na zebraniu. Wybór jest Jawny.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 1. Najwyższą władzą Organizacji jest walne zebranie członków
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 3. Zwyczajne walne zebrania zarząd zwołuje raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie i miejscu oraz porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie późniejszym niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania walnego zebrania. W drugim terminie uchwały walnego zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Walne zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne wlane zebranie zwołuje zarząd :
  a) z własnej inicjatywy
  b) na żądanie komisji rewizyjnej
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków organizacji.
 5. Nadzwyczajne walne zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Do kompetencji walnego zebrania należy :
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju organizacji
  b) uchwalanie zmian statutu
  c) wybór i odwoływanie władz organizacji
  d) udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz organizacji
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu
  g) podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu organizacji i przeznaczeniu jej majątku.
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz organizacji.

ZARZĄD

 1. Zarząd Organizacji ustala plan pracy i działań organizacji.
 2. W przypadku gdy skład władz zmniejszy się, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu.
 3. Walne zebranie poprzez wybór deleguje zarząd do reprezentowania organizacji publicznie, zawierania umów oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych organizacji, a także do podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia. Uprawnienia posiada każdy członek zarządu samodzielnie lub wspólnie.
 4. Delegowany przez walne zebranie tj. wybrany zarząd organizuje plan i prace statutowe organizacji.Zarząd jest powołany do kierowania całaą działalnością organizacji.
 5. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezydenta i wiceprezydenta.
 6. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezydent.
 7. Zarząd ponadto :
  a) ustala wysokość składek cżłonkowskich
  b) przyjmuje i wyklucza członków organizacji
  c) zwołuje walne zebrania
  d) zarządza majatkiem organziacji
  e) realizuje uchwały walnego zebrania.

KOMISJA REWIZYJNA 

 1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością organizacji.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 2-3 osób w tym przewodniczącego i członka , wybranych na pierwszym posiedzeniu walnego zebrania.
 3. Posiedzenie komisji odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Posiedzenie zwołuje przewodniczący komisji rewizyjnej.
 4. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy :
  a) kontrola całokształtu działań organziacji.
  b) oceny pracy zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansu
  c) składanie sprawozdań na walnym zebraniu członków oraz ocena działalności.
  d) wnioskowanie do wlanego zebrania o udzielenie absolutorium zarządowi.
  e) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków w razie bezczynności.
  f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania.

 

ROZDZIAŁ  V   ” MAJĄTEK  I GOSPODARKA FINANSOWA ”

 1. Źródłami powstania majątku organizacji są:
  a) składki członkowskie
  b) darowizny,zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i od sponsorów.
  c) subwencje, dotacje, udziały i lokaty
  d) dochody związane z własnej działalności
 2.  Organizacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku organizacji podejmuje zarząd.
 4. Dochód przeznaczony jest na działalność statutową organziacji.
 5. Za pracę w Organizacji i projekty członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z dokonanych prac i zrealizowanych projektów zgodnie z przepisami obowiązującymi.

 

ROZDZIAŁ VI    ” POSTANOWIENIA KOŃCOWE ”

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu organizacji podejmuje walne zebranie bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu organizacji podejmuje walne zebranie członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności minimum 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu organizacji Walne zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku organizacji.